Veikla

 • Lietuvių Sibiriada 2017

  2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos valstybės archyvų Ekspozicijų ir edukacijos salėje įvyko projekto „Lietuvių Sibiriada 2017 “ rezultatų pristatymas. Jame dalyvavo Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos istorijos instituto,Lietuvos valstybinių archyvų, muziejų ir visuomenės atstovai.
  Liepos – rugpjūčio mėnesiais projekto vadovas Bažnyčios istorijos licenciatas Viktor Bilotas ir LVIA Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė kartu su asociacija „Lietuvių tiltai“ įgyvendindami projektą „Lietuvių Sibiriada 2017“ lankėsi Krasnojarsko srities archyve (Rusija). Tęsiant tradiciją, buvo atlikta Sibire esančio Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo paieška, sklaida irsugrąžinimas. Projekte aktyviai dalyvavo Krasnojarsko lietuvių bendruomenė: dirbo archyve, padėjo atrinkti dokumentus, surengė apžvalgines ekskursijas.

  Renginio dalyviai buvosupažindinti su darbo Krasnojarsko srities archyve ypatumais, saugomais dokumentais, buvo pristatytos rastų 1863 -1923 m. dokumentų kopijos (1029 vaizdai). Tai 1863 – 1864 m. sukilimo dalyvių, kunigų ir politinių tremtinių sąrašai, prašymai grįžti į Gimtinę, išeivių iš vakarinių Rusijos imperijos gubernijų prašymai steigti privačius verslus Sibire ir kt.
  Pagal reikalavimus sutvarkytos dokumentų kopijos bus įtrauktos į LVIA apskaitą ir visi tyrinėtojai su šiais ir kitais susijusiais dokumentais galės susipažinti LVIA skaitykloje.

  Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis padėkojo projekto dalyviams už sugrąžintus į Lietuvą dokumentus, išreiškė viltį, kad projektas bus tęsiamas ir kitais metais.
  www.archyvai.lt/lt/lvat/sibiriada_2017.html

 • Pristatymas Vilniuje 2016-11-15

  “Lapkričio 15 d. Lietuvos valstybės istorijos archyve įvyko projekto „Lietuvių Sibiriada 2016 – paveldas“ pristatymas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, asociacijos „Lietuvių tiltai“ prezidentė dr. Judita Džežulskienė, istorikė dr. Aldona Prašmantaitė, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ direktorius, projekto Misija Sibiras vadovas Ignas Rusilas, Lietuvos valstybės archyvų, muziejų darbuotojai, visuomenės atstovai.
  Projekto vadovas Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos archyvo koordinatorius, Popiežiaus Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos licenciatas Viktor Bilotas susitikimo dalyvius supažindino su mažai žinoma Rytų diasporos istorija bei pristatė Lietuvos istorijai svarbius, bet Lietuvos istorikų dar netirtus ir nepublikuotus 2016 m. vasarą Tomsko ir Irkutsko sričių archyvuose rastus lietuvių išeivijos 1836–1923 m. dokumentus. Tai 1831 m., 1863–1864 m. sukilimo dalyvių, kunigų ir politinių tremtinių, Lietuvos kolonistų, Naujosios Baisogalos, Šeduvos, Tunkos kaimų gyventojų sąrašai, prašymai grįžti į gimtinę, išeivių iš vakarinių Rusijos imperijos gubernijų prašymai steigti privačius verslus Sibire ir kt. Rasta dokumentų apie katalikų bažnyčios statybą Irkutske (statybos darbams vadovavo A. Staseliūnas), iš Suvalkijos kilusį ir beveik 40 metų Sibiro katalikų sielovadininku buvusį Irkutsko kleboną K. Švirmickį bei kitus dvasininkus, bažnyčios ir jos altoriaus fotografijos. Ypatingo dėmesio vertos Tomsko universiteto studentų, būsimųjų nepriklausomos Lietuvos valstybės ministrų brolių Jono ir Martyno Yčų, garsaus diplomato Jono Aukštuolio asmens bylos ir kt.
  Renginio metu buvo iškilmingai pasirašytas dokumentų (daugiau nei 650 skaitmeninių kopijų) perdavimo Lietuvos valstybės istorijos archyvui aktas, kurį pasirašė projekto „Lietuvių Sibiriada 2016 – paveldas“ vadovas Viktor Bilotas, asociacijos „Lietuvių tiltai“ prezidentė dr. Judita Džežulskienė ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė.
  Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis padėkojo projekto dalyviams už sugrąžintus į Lietuvą dokumentus ir pakvietė visus tyrinėtojus su šiais ir kitais susijusiais dokumentais susipažinti Lietuvos valstybės istorijos archyve“.
  http://www.archyvai.lt/lt/lvat/projekto-lietuviu-sibiriada-vhkx.html

 • Radiniai 2016

  Pavyko rasti ir atsivežti skenuotas kopijas tokių reikšmingų dokumentų:
  – Tremtinių, kolonistų, kunigų, specialistų iš Lietuvos sąrašus, prašymus, laiškus ir kita.
  – Lietuviškų kaimų Sibire dokumentaciją.
  Ypatingą reikšmę, mūsų nuomone, turi kunigų iš Lietuvos dokumentai; brolių Yčų ir J. Aukštuolio asmens bylos; lietuvių prašymai ir laiškai, kur tekstuose išliko gyvi liudijimai apie mūsų žemiečių likimus, bėdas ir džiaugsmus.

  Turbūt didžiausio dėmesio vertas suvalkiečio vienuolio marijono Kristupo Švirmicko paveldas. Per 40 metų savo kleboniškos tarnystės plačiausioje pasaulyje parapijoje jis dvasiškai ir materialiai padėjo tūkstančiui Rytų Sibiro katalikų, tarp kurių buvo nemažai tautiečių. Archyviniai atradimai liudija apie ilgas kasmetines kunigo keliones, apie jo parapijiečius, apie jo labdarą. Formuliariame sąraše atskirai nurodyta, kad K. Švirmickas gimė dabartinės Suvalkijos žemėje ir moko lietuviškai. Visiems matomas šio suvalkiečio paveldas Irkutske – jo pastangomis pastatyta katalikų bažnyčia. Statybos dokumentacijoje nurodytas darbų vadovas Antoni Stasielunas.

  Buvo rastas ir moterų, atvykusių pas vyrus į tremtį, sąrašas, kurį sudaro per šimtą žmonių. Dauguma moterų atvyko iš dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos. Dėmesio verti ir pirmųjų lietuvių kilmės verslininkų dokumentai apie malūnus, sviesto fabrikėlius, kurortinį verslą. Rasta taip pat lietuvių bendruomenės dokumentacija. Iš viso – apie 700 lapų popierinių artefaktų.

 • Pristatymai Tomske ir Irkutske 2016 m.